Bądź na bieżąco!Zapisz się do naszego newslettera
i ciesz się najnowszymi informacjami
z Twojego regionu.

Od dziś będziesz wiedział(a) wszystko to, co dzieje się interesującego nie tylko w Twoim sołectwie lecz także w całej Twojej okolicy. Nie zwlekaj, zapisz się już teraz!

zapisz się
Bądź na bieżąco!
zapisz się Zapisz się do naszego newslettera i ciesz się najnowszymi informacjami z Twojego regionu.
DZIŚ:
piątek,18 września
Imienieny:
Irena, Stanisław, Józef
dziś
pogoda_1
°C
jutro
pogoda_2
°C
Wyznacz trasę swojej podróży
1
2
Statut Sołectwa
obrazek
STATUT SOŁECTWA

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1
1. Sołectwo CHODORĄŻEK zwane w dalszej części Statutu „Sołectwem” jest samorządową formą organizacji Życia publicznego mieszkańców wsi.
2. Sołectwo jest jednostką pomocniczą, nieposiadającą osobowości prawnej tworzącą wspólnie z innymi sołectwami wspólnotę samorządową Gminy Lipno.
3. Samorząd Mieszkańców wsi sołectwa działa w oparciu o przepisy prawa, a szczególności:
1/ ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym,
2/ uchwałę Nr IV/28/94 Rady Gminy Lipno z dnia 21.12.1994r. w sprawie Statutu Gminy Lipno,
3/ niniejszy statut.
§ 2
W skład Sołectwa wchodzą wsie Chodorążek oraz przysiółki -.
§ 3
1. Do zakresu działanie sołectwa należą sprawy publiczne o istotnym znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone obowiązującymi przepisami na rzecz Rady Gminy lub innych podmiotów.
2. W szczególności do zadań sołectwa należy:
1/ Podejmowanie działań w sferze socjalno-bytowej mieszkańców,
2/ Organizowanie prac i inicjatyw społeczno-użytecznych,
3/ Kształtowanie zasad współżycia społecznego,
4/ Sprawowanie kontroli społecznej nad działalnością jednostek organizacyjnych związanych z warunkami życia na wsi.
§ 4
Zadania określone w §3 sołectwo realizuje w szczególności poprzez:
1/ podejmowanie uchwał w sprawie sołectwa w ramach przyznanych kompetencji,
2/ opiniowanie spraw należących do zakresu działania sołectwa,
3/ współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy konsultacji społecznej projektów uchwał Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców sołectwa,
4/ występowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców sołectwa,
5/ współpracę z radnymi z terenu sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących sołectwa,
6/ ustalanie zadań dla sołtysa do realizacji między zebraniami wiejskimi.
Rozdział II
Organy sołectwa, ich zadania i kompetencje
§ 5
1. Organami sołectwa są:
1/ zebranie wiejskie,
2/ sołtys,
3/ rada sołecka.
2. Zebranie wiejskie może powoływać stałe lub doraźne komisje, określając zakres ich działania.
3. Kadencja sołtysa, Rady sołeckiej i innych organów powołanych przez zebranie wiejskie trwa 4 lata.
§ 6
1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym w sołectwie.
2. Sołtys jest organem wykonawczym.
3. Rada sołecka jest organem wspomagającym działalność sołtysa.
§ 7
1. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy pełnoletni obywatele, zamieszkujący w sposób stały na terenie sołectwa.
2. Sołtys lub Rada sołecka mogą ponadto zaprosić przedstawicieli społecznych, partii politycznych, instytucji i przedsiębiorców, którzy uczestniczą w zebraniu bez prawa brania udziału w głosowaniu.
§ 8
Zebranie Wiejskie zwołuje sołtys:
1/ Z własnej inicjatywy,
2/ Na żądanie co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu,
3/ Na polecenie Rady Gminy lub Zarządu Gminy.
§ 9
1. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego sołtys podaje do wiadomości publicznej w sposób przyjęty w sołectwie.
3. Zebranie wiejskie zwoływane na wniosek mieszkańców, Rady Gminy lub Zarządu Gminy winno odbyć się w terminie 7 dni od daty zgłoszenia wniosku, chyba, że wnioskodawca proponuje termin późniejszy.
§ 10
1. Podstawowym sposobem decydowania przez zebranie wiejskie jest podejmowanie uchwał, które zapadają zwykłą większością głosów tzn. liczba głosów „Za” musi być większa od liczby głosów „Przeciw”.
2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
3. Zebranie może postanowić o przeprowadzeniu tajnego głosowania nad konkretną sprawą.
§ 11
1. Dla prawomocności uchwał zebrania wiejskiego oraz przeprowadzenia wyborów sołtysa i Rady sołeckiej niezbędna jest obecność co najmniej 20% mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano niezbędnej frekwencji, zebranie wiejskie może odbyć się i podejmować uchwały w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.
§ 12
Do kompetencji zebrania wiejskiego należy:
1/ zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców,
2/ wyborów sołtysa i Rady sołeckiej,
3/ podejmowanie uchwał dotyczących kierunku i sposób€ dysponowania mieniem komunalnym, które w dniu wejścia w życie ustawy o samorządzie terytorialnym stanowiło gminne sołectwa,
4/ dokonywanie okresowych ocen działalności sołtysa i Rady sołeckiej, prawem odwoływania sołtysa przed upływem kadencji jeżeli stracił zaufanie mieszkańców sołectwa,
5/ opiniowanie w części dotyczącej sołectwa przedstawionych do konsultacji przez Radę Gminy projektów uchwał w następujących sprawach:
a/ planu zagospodarowania przestrzennego,
b/ projektu budżetu na dany rok,
c/ przepisów prawa miejscowego,
d/ innych uchwał przedstawionych przez Radę Gminy do konsultacji.
§ 13
Odpisy uchwał i opinie zebrania wiejskiego sołtys przekazuje Zarządowi Gminy.
Zarząd, w zależności od charakteru sprawy załatwi je we własnym zakresie lub przekaże na sesję Rady.
§ 14
1. Zarząd Gminy może wstrzymać wykonanie uchwały zebrania wiejskiego i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia, wskazując zaistniałe uchybienia prawne oraz określając termin załatwienia sprawy.
2. W wypadku nie wykonania przez zebranie wiejskie zalecenia w ust. 1 lub wykonania
§ 15
1. Wykonawcą zebrania wiejskiego jest sołtys.
2. Pełnienie funkcji sołtysa ma charakter społeczny.
Zebranie wiejskie może podjąć uchwałę o ustanowieniu miesięcznego wynagrodzenia dla sołtysa ze środków pochodzących z funduszy sołectwa.
§ 16
1. Do obowiązków sołtysa należy w szczególności:
1/ zwoływanie zebrań wiejskich,
2/ zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej,
3/ działanie stosownie do wskazań zebrania wiejskiego, Dary Gminy i Zarządu Gminy,
4/ wpływanie na wykorzystanie aktywności mieszkańców służącej poprawie gospodarki i warunków życia w sołectwie,
5/ reprezentowanie mieszkańców sołectwa wobec Rady Gminy, Zarządu Gminy i Wójta,
6/ uczestniczenie w naradach sołtysów zwoływanych okresowo przez Wójta,
7/ wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej.
2. Na zebraniach wiejskich sołtys przedkłada informację o swej działalności.
§ 17
1. Sołtysa w jego działaniu wspiera Rada Sołecka, której jest przewodniczącym.
2. Rada Sołecka łącznie z sołtysem liczy 4 osoby.
3. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się co najmniej raz w miesiącu.
4. Rada Sołecka w szczególności:
1/ opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu projekty uchwał w sprawach będących przedmiotem rozpatrywania przez zebranie,
2/ opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu projekty programów pracy samorządu,
3/ występuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwiązywanie problemów sołectwa i realizacji zadań samorządu,
4/ organizuje wykonanie uchwał zebrania wiejskiego,
5/ współdziała z właściwymi organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań,
Rozdział III
Wybory sołtysa i Rady Sołeckiej
§ 18
Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Rada Gminy w formie uchwały, która winna być podana do wiadomości mieszkańców co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania wyborczego i jego miejsce.
§ 19
1. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 stałych mieszkańców sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano niezbędnej frekwencji stosuje się odpowiednio § 11 ust. 2 niniejszego Statutu.
§ 20
1. Wybory organów określonych w § 19 przeprowadza 3 osobowa Komisja Skrutacyjna wyłoniona spośród uczestników zebrania wiejskiego.
2. Członkiem Komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub Członka Rady Sołeckiej.
3. Do zadań Komisji należy:
1/ Przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
2/ Przeprowadzenie głosowania,
3/ Ustalenie i ogłoszenie wyników wyborów,
4/ Sporządzenie i podpisanie protokołu o wynikach wyborów.
§ 21
1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłaszanych bezpośrednio przez uprawnionych członków zebrania.
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłaszanie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru sołtysa.
W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady Sołeckiej.
§ 22
Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę ważnie oddanych głosów.
§ 23
Za głos ważny uznaje się ten, który został oddany na karcie do głosowania na której zostało jedno nie skreślone nazwisko – przy wyborze sołtysa oraz co najmniej trzy nie skreślone nazwiska prz wyborze członków Rady Sołeckiej.
§ 24
Wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym.
§ 25
Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa, licząc od daty wyboru, 4 lata.
§ 26
1. Zebranie wiejskie może odwołać Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej przed upływem kadencji, jeżeli utracili oni zaufanie mieszkańców sołectwa.
Wniosek o odwołanie Sołtysa winno podpisać minimum 1/10 mieszkańców sołectwa.
2. Rada Gminy może odwołać sołtysa, który nie wywiązuje się ze swoich obowiązków lub dopuścił się czynu dyskwalifikującego go w opinii środowiska.
3. Rada Gminy odwołuje Sołtysa, jeżeli dopuścił się przestępstwa.
4. Odwołanie z zajmowanej funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego.
§ 27
1. W wypadku odwołania lub ustąpienia Sołtysa, Rada Gminy zwołuje zebranie wiejskie dla wyboru nowego sołtysa.
2. Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej lub wybrania nowego składu całej Rady przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie zwołane przez sołtysa.
Rozdział IV
Postanowienia końcowe
§ 28
Przy załatwianiu spraw w sołectwie obowiązuje stosowanie instrukcji kancelaryjnej jak w Urzędach Gmin.
§ 29
Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy.
§ 30
W przypadkach spornych postanowienia Statutu interpretuje wiążąco Zarząd Gminy.
GALERIA ZDJĘĆ
ZAŁĄCZNIKI
Komentarze
Nie ma jeszcze komentarzy
Dodaj komentarz

UWAGA! Dodawanie komentarzy tylko dla zarejestrowanych użytkowników. ZALOGUJ SIĘ | ZAREJESTRUJ SIĘ